Sau 20 năm hoạt động, không chỉ nỗ lực trong kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam, Hà Lan cũng luôn hướng đến các hoạt động an sinh xã hội, bảo trợ trẻ em và tôn vinh văn hóa Việt. Đó là những thành tựu mà chúng tôi đã không ngừng dày công để xây dựng cho đất nước và cộng đồng.

Edit
Click here to add content.
Edit
Click here to add content.
Edit
Click here to add content.
Edit
Click here to add content.
Edit
Click here to add content.